Adatkezelési tájékoztató

a Havasi:live Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság weboldalán (http://havasi.co.hu) keresztül végzett adatkezeléseihez

1. Adatkezelő megnevezése

Havasi:live Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Havasi)

Székhely: 1121 Budapest, Kútvölgyi u. 77.

Cégjegyzékszám: (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága): 01-09-169752

Telefon: +36 (1) 326 0130

Fax: +36 (1) 326 0130

E-mail cím: hello@havasi.co.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Havasi adatvédelmi tisztviselője: Havasi Raymond ügyvezető

Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: havasi.raymond@havasi.co.hu; telefonszáma: + 36 (1) 326 01 30

3. A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és jogalapja

A kapcsolatfelvételhez és a kapcsolattartáshoz az Ön által megadott családi- és utónevet, e-mail címet és telefonszámot kezeljük.

Az adatkezelés célja a Havasi és az ügyfél közötti online kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás lehetőségének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Havasi rendelkezésére

A Havasi nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Havasi az adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe elektronikus levelezéséhez a wordpress szolgáltatásait.

6. A személyes adatok tárolásának ideje

A Havasi a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a hello@havasi.co.hu. e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. Határidő

A Havasi az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb tizenöt napon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Havasi szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további tizenöt nappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Havasi a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

7.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Havasitól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Havasi milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt;mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy a Havasi kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai; a Havasi alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Havasi az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére díjmentesen bocsátja a rendelkezésére.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Havasi köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

7.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Havasi módosítsa valamely személyes adatát.

7.2.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Havasi indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére jogalapja már nem áll fenn.

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Havasi a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Havasi székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Havasi székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.